✿ پُستـ دِرَخشـ ـ ـانـ ✿

پنجشنبه 13 اسفند 1394 08:21 ب.ظ

کُدومـ پَریـ اینو فِرِستـ ـ ـادهـ ؟؟؟ میـ ـ ـسـ رَهـ ـ ـ ـ ـا
تو کُجـ ـ ـا ارسـ ـ ـالـ شُدهـ: مُتِفَرِقهـ ،
★ ゆぅ き ☆ Love ★ リクエスト 嵐 カラー スマイル (o ^ ∀ ^ o) の デコメ 絵文字  ★ ゆぅ き ☆ Love ★ リクエスト 嵐 カラー スマイル (o ^ ∀ ^ o) の デコメ 絵文字 سَلـــــامـ ـ ـ ★ ゆぅ き ☆ Love ★ リクエスト 嵐 カラー スマイル (o ^ ∀ ^ o) の デコメ 絵文字  ★ ゆぅ き ☆ Love ★ リクエスト 嵐 カラー スマイル (o ^ ∀ ^ o) の デコメ 絵文字 ハート の デコメ 絵文字 تاسیسـ وِبـ : 13 / 12 / 1394 ハート の デコメ 絵文字


⊿貰って!こめして!*スポンジボブ のデコメ絵文字 مَنـ میسـ رَهـا هَستَمـ  ⊿貰って!こめして!*スポンジボブ のデコメ絵文字

⊿貰って!こめして!*スポンジボブ のデコメ絵文字 بیشتَر شُمــــا مَنو میشناســــید ⊿貰って!こめして!*スポンジボブ のデコメ絵文字

⊿貰って!こめして!*スポンジボブ のデコメ絵文字 مَنـ یهـ وبـ سِفارشیـ هَمـ دارَمـ ⊿貰って!こめして!*スポンジボブ のデコメ絵文字

サイコー のデコメ絵文字 اینَمـ آدرسشـ : http://sefareshat-missraha.mihanblog.com サイコー のデコメ絵文字


サイコー のデコメ絵文字 حَتما بهشـ بسَرید サイコー のデコメ絵文字
サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字サイコー のデコメ絵文字
Chu!! جَوایِز هَمهـ مُسابقـ ـ ـاتـ : Chu!!

モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字 نَفَر اولـ : 500 نَظَر + لینکـ + 1 قـ ـ ـ ـالِبـ  モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字

モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字 نَفَر دُومـ : 150 نَظَر + بالابَر + صَفحهـ وُرودیـ モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字

モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字 نَفَر سومـ : 50 نَظَر+ لینکـ + جَعبهـ اخبار モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字
スマイル シリーズ の デコメ 絵文字 خُبـ بریمـ سُراغـ قَوانینـ  : スマイル シリーズ の デコメ 絵文字

゜*数字*゜ のデコメ絵文字 عَکساتونو سَر موقعـ تَحویلـ بدید ゜*数字*゜ のデコメ絵文字

゜*数字*゜ のデコメ絵文字 عَکساتونـ بی کیفیَتـ نَباشهـ ゜*数字*゜ のデコメ絵文字

゜*数字*゜ のデコメ絵文字 عَکساتونـ تِکراریـ نَباشهـ ゜*数字*゜ のデコメ絵文字

゜*数字*゜ のデコメ絵文字 هَزینهـ هَر مُســـــابِقهـ = لینـکـ + 20 نَظَــــر ゜*数字*゜ のデコメ絵文字

゜*数字*゜ のデコメ絵文字 عَکسِتونـ آدرِِسـ نَداشتهـ باشِهـ ゜*数字*゜ のデコメ絵文字

゜*数字*゜ のデコメ絵文字 یِهـ دونهـ عَکسـ بِدید وَگَرنهـ کامِلـ حَذفِتونـ میکُنَمـ ゜*数字*゜ のデコメ絵文字


゜*数字*゜ のデコメ絵文字 عَکسـ ـ ـاتونـ حَتما آپلود شُدهـ باشَنـ ゜*数字*゜ のデコメ絵文字


(タイトルなし) のデコメ絵文字 هَمیـــــــنـ ـ ـ ـ (タイトルなし) のデコメ絵文字


اینَمـ امضامـ :


http://nightnama.irhttp://nightnama.irhttp://nightnama.irhttp://nightnama.irhttp://nightnama.irhttp://nightnama.irhttp://nightnama.irhttp://nightnama.ir

Chu!! خُبـ بَرایـ دیدَنـ مُسابِقــاتـ بهـ صَفحـ ـ ـاتـ جانبیـ یهـ سَریـ بِِزَنیــد Chu!!

مـــــــآ اینجـ ـ ـ ـا 可愛い。星。数字。 のデコメ絵文字 نوعـ مُسـابِقهـ داریمـ . . . 

ハート の デコメ 絵文字ハート の デコメ 絵文字 تَوَجهـ : تو هَر مُسـ ـ ـابِقهـ ایـ که میخواید باشیـ ـ ـد بِهِمـ بگیـ ـد

وَ قِیمَتِشَمـ کامِلـ بِپَردازیـــد ハート の デコメ 絵文字ハート の デコメ 絵文字


デコメ of cute emoticons حَتمـ ـ ـا شِرکَتـ کُنِـیـد デコメ of cute emoticons
 
モノクロ のデコメ絵文字 بــــــــایـ بـــــــایـ モノクロ のデコメ絵文字
نَظَرایـ ـ ـ نازِتونـ: تـ ـ ـو مُسـ ـ ـابِقهـ شِرکَتـ کَردَنـ
بَرچَسبـ هـ ـ ـا: مسابقات ، مسابقات میس رها ، میس رها ، انواع مسابقات ،
آخَرینـ دَستکـــآریـ ـ ـها: جمعه 14 اسفند 1394 02:53 ب.ظ

مَرحَلهـ 3 از سِریـ اَوَلـ بِفَرمائید شـــــامـ

چهارشنبه 19 اسفند 1394 08:43 ب.ظ

کُدومـ پَریـ اینو فِرِستـ ـ ـادهـ ؟؟؟ میـ ـ ـسـ رَهـ ـ ـ ـ ـا
تو کُجـ ـ ـا ارسـ ـ ـالـ شُدهـ: مُسـ ـ ـابقهـ بِفَرمائید شـ ـ ـامـ ،خُبـ اینَمـ مَرحَلهـ سِوُمـ بِفَرمائید شـامـ


امشَبـت مهمانهتـ مَنید

بِبَخشید یِکمـ دیر شُد

خـُبـ اینـ پـ ـ ـ ـیشـ غَذامـ :

آدرِسِشـ 

http://s6.picofile.com/file/8242600868/PASZAM_1.JPGاینَمـ غَذایـ اصلیـ :

آدرِسشـ 

http://s7.picofile.com/file/8242600718/35bf54a0e0da450fa53254cdb59d122e.jpgاینَمـ نوشیدَنیـ غَذایـ اصلیـ و پیشـ غَذا :

آدرِسِشـ

http://s7.picofile.com/file/8242599942/IMG12272884.jpg


اینَمـ دِسِر :

آدرِسِشـ 

http://s6.picofile.com/file/8242603000/cake_yasgroup_ir_1.jpg


اینَمـ چیدِمـــانـ میز :

آدرِسِشـ

http://s6.picofile.com/file/8242601342/gfrgd.PNG


اینَم تِمــــــ :

آدرِسشـ

http://s7.picofile.com/file/8242602392/rc3u_1409379287813.jpg


اینَمـ سوپرایز :

آدرِسِشـ

http://s7.picofile.com/file/8242600234/7513_721.jpg

نُمَراتـ

نَظَرایـ ـ ـ نازِتونـ: نمیخوامـ
بَرچَسبـ هـ ـ ـا: بفرمائید شام ، مسابقات ، مسابقات میس رها ، میس رها ،
آخَرینـ دَستکـــآریـ ـ ـها: چهارشنبه 19 اسفند 1394 09:06 ب.ظ

مَرحَلهـ 1 اَز سِریـ 1 مُسـابِقهـ دُخیـ کُرهـ ایـ

یکشنبه 16 اسفند 1394 10:37 ب.ظ

کُدومـ پَریـ اینو فِرِستـ ـ ـادهـ ؟؟؟ میـ ـ ـسـ رَهـ ـ ـ ـ ـا
تو کُجـ ـ ـا ارسـ ـ ـالـ شُدهـ: مُسـ ـ ـابقهـ دُخیـ کُرهـ ایـ ،
سَلـامـ

بِهـ مَرحَلهـ اوَلـ خوشـ اومدینـ

موضوعـ : دخیـ تو سـاحَلـ با لِبـاسـ شِنـا


نِمونهـ :


نُکـاتـ مُثبَتـ :

1- لِباسِشـ آبیـ باشهـ  +2

2- مایو باشهـ +1

3-کُلـاهـ و عِینَکـ داشتهـ باشهـ +3

4- دَستبَند داشتهـ بـاشهـ

نُکـاتـ مَنفیـ :

کوچیکـ -1

بُزُرگـ -5

بَکگِراند -1

بیـ کیفیتـ -10


سَبَد پُر از عَکسـ

نَظَرایـ ـ ـ نازِتونـ: پُسـ ـ ـتـ ثـابِتـ
بَرچَسبـ هـ ـ ـا: دخی ، دخی کره ای ، مسابقه ، میس رها ، مسابقات میس رها ، مسابقه دخی کره ای ،
آخَرینـ دَستکـــآریـ ـ ـها: یکشنبه 23 اسفند 1394 11:19 ب.ظ

مَرحَلهـ 2 اَز سِریـ 1 بِفَرمائید شـامـ ( شَبـ دومـ )

یکشنبه 16 اسفند 1394 11:18 ق.ظ

کُدومـ پَریـ اینو فِرِستـ ـ ـادهـ ؟؟؟ میـ ـ ـسـ رَهـ ـ ـ ـ ـا
تو کُجـ ـ ـا ارسـ ـ ـالـ شُدهـ: مُسـ ـ ـابقهـ بِفَرمائید شـ ـ ـامـ ،
سَلـــامـ

بهـ مَرحَلهـ 2 بِفَمائید شــــامـ خوشــ اومَدیـــــد


دیروز مهمونـ فرنـــاز جونـ بودیمـ

غَذاهــــاشـ عالیـ بود

دَستشـ دَرد نَکُنهـ


خُبـ امشَبـ میهمانهـ سـاناز جونـ هَستیمـپیشـ غذاشـ : 
غَذایـ اصلیشـ :

عَکسشـ خیلیـ بزرگهـ برایـ هَمینت آدرسشـ رو گُذاشتَمـ خودتونـ ببینید

http://uupload.ir/files/a57a_20155823193520a.jpg


دِسِر :

اینَمـ خیلیـ بُزُرگـ بود آدرسشـ رو گُذاشتَمـ

http://uupload.ir/files/safq_1430108208635344124466319210322514_swbfodn7.jpg

مُتِفَرقهـ :

تِمـ : http://uupload.ir/files/skqn_24294300149526667458_1.jpg

چیدِمـانـ میز : http://uupload.ir/files/vupt_gf1.jpg

بهـ عُنوانـ سَرگرمیـ یکـ خوانندهـ اوردهـ :  

اینَمـ لینکهـ آهَنگشـ  :

http://sound.zarup.com/154670-download-Selena_Gomez_-_The_Heart_Wants_What_It_Wants_(CDQ)_[128].mp3.htm

ادامه مطلب

نَظَرایـ ـ ـ نازِتونـ: مَمنونـ
آخَرینـ دَستکـــآریـ ـ ـها: یکشنبه 16 اسفند 1394 05:53 ب.ظ

مَرحَلهـ اَوَلـ بِفَرمائید شـامـ

جمعه 14 اسفند 1394 04:04 ب.ظ

کُدومـ پَریـ اینو فِرِستـ ـ ـادهـ ؟؟؟ میـ ـ ـسـ رَهـ ـ ـ ـ ـا
تو کُجـ ـ ـا ارسـ ـ ـالـ شُدهـ: مُسـ ـ ـابقهـ بِفَرمائید شـ ـ ـامـ ،
 سَلـــــــامـ 

 بهـ مَرحَلهـ اوَلـ مُسـابقهـ بِفَرمائید شامـ خوشـ اومَدید 

 خُبـــــ شَبـ اولـ مِهمونـ فَِرنــــاز جونـ هَستیمـ 

 شَب دومـ مِهمونـ سـاناز جونـ 

 شَبـ سومـ مهمونـ خودَمـــــید 

 شَبـ آخَر هَمـ مهمونهـ دخیـ خندونیمـ 

 شِرکَتـ کُنَندهـ هــــا باید از 1 تا 10 نُمرهـ بدنـ 

 بَعد باید به هر قسمَتـ یه جور نُمرهـ بِدَنـ که جمع نُمَراتـ 10 بِشهـ 

 نُمَراتـ رو همـ یک به یک تو نَظَر خصوصیـ بِهِمـ بِدیــــد 
 

اینمـ مهمونـ امشَبـ فَرناز جونـ


پیشـ غَذا :


غَذایـ اصلیـ :

دسر :

سَرگَرمیـ و تمـ :
نُمرهـ فَرنـــاز جونـ ـ ـ

نَظَرایـ ـ ـ نازِتونـ: ثـــــابِتـ
بَرچَسبـ هـ ـ ـا: مسابقه بفرمائید شام ، مسابقات میس رها ، میس رها ،
آخَرینـ دَستکـــآریـ ـ ـها: جمعه 14 اسفند 1394 11:04 ب.ظ